Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W dniu 3 lipca 2019 Gmina Michałowo złożyła wniosek o dofinansowanie OZE na obiektach gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  osi priorytetowej V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Tytuł projektu: Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo

Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych zrodeł energii w produkcji energii w Gminie Michałowo po przez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do lokalnego zaopatrzenia w energię. Projekt odpowiada typowi operacji określonemu w Regulaminie konkursu tj. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słonca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjno- przesyłowej na własne potrzeby.
Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu 8 instalacji PV do produkcji energii elektrycznej w oparciu o energetykę słoneczną i 2 pomp ciepła do produkcji energii cieplnej na rzecz budynków jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo, w tym obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Michałowo, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji.


Zaprojektowano montaż instalacji OZE o różnej mocy w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków budynków wchodzących w skład zasobów Gminy:
– Urząd Miejski Michałowa – panele o mocy 35 kWp,
– Centrum Produktu Lokalnego Sokole – panele o mocy 15 kWp, pompa o mocy 40 kWp,
– Świetlica Wiejska w Jałówce – panele o mocy 6 kWp,
– Świetlica Wiejska w Nowej Woli – panele o mocy 13 kWp
– Hydrofornia Michałowo – panele o mocy 32,5 kWp,
– Hydrofornia w Rybakach – panele o mocy 40 kWp,
– Oczyszczalnia Ścieków w Michałowie – panele o mocy 35 kWp,
– Świetlica w Juszkowym Grodzie – panele o mocy 5,4 kWp, pompa ciepła o mocy 10,94 kWp

Wartość projektu : 1 501 396,49 zł

Wysokość dofinansowania: 1 104 176,41 zł

Skip to content