Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Sołectwa TOPOLANY.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOT. ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA STATUTU SOŁECTWA TOPOLANY

 

Na podstawie uchwały Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo oraz uchwały Nr XXXIV/340/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania statutów sołectw Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa TOPOLANY zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa TOPOLANY.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Sołectwa TOPOLANY (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 22 czerwca 2022r. (środa) w godzinach:
od 17:30 do 19:30 w Świetlicy w Topolanach.

Formą konsultacji będzie oddanie głosu na ankiecie dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Topolany.

Projekty uchwał w sprawie połączenia sołectw i nadanie im statutów zostaną wyłożone do wglądu mieszkańcom wskazanych Sołectw, u Sołtysów Sołectw jak również wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

Wyniki konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości do
dn. 14.10.2022r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Michałowo.

 

Burmistrz Michałowa

       Marek Nazarko

Skip to content