Nabór LGD 4/2021 w ramach przedsięwzięcia – Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

 

Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne ,
⦁    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁    Organizacje pozarządowe,
⦁    Kościoły i inne związki wyznaniowe,

⦁    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁    Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
⦁    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

do składania projektów dotyczących poprawy warunków życia społeczności zamieszkującej obszar objęty projektem w aspekcie społeczno – gospodarczym i urbanistycznym tzw. rewitalizacji malej skali.

Termin naboru wniosków: od 23 lutego 2021r. od godziny 8:00 do 9 marca 2021r. do godziny 15:00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 2.285.252,61 PLN.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85%.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 4/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skip to content