NABÓR LGD 5/2020 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

 

Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności:
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)

 

do składania projektów dotyczących ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków).

Termin naboru wniosków: od 12 lutego 2020r. od godz. 8.00 do 26 lutego 2020r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godz. 15.00).Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 845.320,36 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200.000,00 PLN

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

Skip to content