Nabór LGD 7/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy
i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie projektów dotyczących infrastruktury społecznej (Działanie 8.6, typ projektu nr 8 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

W ramach naboru planowane jest wsparcie projektów w zakresie miejsc integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej
z przeznaczeniem m.in. na warsztaty, kluby, centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi
z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa oraz infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych, takich jak opieka nad osobami zależnymi: osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), dostosowania miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin naboru wniosków: od 22 kwietnia 2021r. od godz. 8.00 do 6 maja 2021r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godz. 16.00).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
347.248,43 PLN.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

NABÓR nr 7/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 8, RPOWP 2014-2020.

Skip to content