OGŁOSZENIE – konkurs na realizację zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna”

Burmistrz Michałowa ogłasza konkurs na realizację zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna”

 

I. Cel zadania

 1. Program umożliwia Stowarzyszeniom, Fundacjom oraz mieszkańcom Gminy Michałowo, wpływu na przeznaczenie środków z budżetu Gminy Michałowo na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności, zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXVI/372/22 z dnia 2022-07-06 w sprawie przyjęcia programu wsparcia lub realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna” na lata 2022-2024.
 2. O wsparcie w ramach Programu wnioskować mogą jednostki pomocnicze Gminy Michałowo, Stowarzyszenia i Fundacje posiadające siedzibę na terenie Gminy Michałowo oraz sami mieszkańcy Gminy Michałowo posiadający poparcie co najmniej 50 mieszkańców gminy.
 3. Wnioskowana Inicjatywa ma służyć dobru wszystkich mieszkańców. Maksymalna kwota wnioskowanej pomocy finansowej wynosi 500 000,00 zł. (pięćset tyś. złotych).
 4. Termin realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych: 2024 rok.

 

II. Zakres wsparcia lub realizacji zadań:

Zakres zadań możliwych do zgłoszenia i realizacji w ramach Inicjatywy ma charakter otwarty, ale wpisujący się w główny cel Programu, w szczególności:

 1. nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Gminy Michałowo;
 2. zagospodarowanie miejsc publicznych istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców Gminy Michałowo;
 3. działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Michałowo;
 4. działania wspierające ideę wzmocnienia tożsamości regionalnej;
 5. działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, turystyki, rekreacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.;
 6. udział w wydarzeniach np. sportowych, kulturalnych;
 7. tworzenie warunków do rozwoju oraz podnoszenia atrakcyjności w obszarze turystyki, krajoznawstwa, sportu i promocji;

 

III. Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 15.00
 2. Wnioski o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 11, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 11 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu).
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 4. Ocena wniosku i przyznanie lub odmowa przyznania finansowania na wnioskowaną inicjatywę do 30 listopada 2023 r.
 5. Informacje dotyczące naboru – Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 25, tel. 85 7131 770
 6. Burmistrz Michałowa może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

DO POBRANIA:

 

Skip to content