Zakaz pobierania wody z hydrantów

Wodociągi Michałowo informują o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Michałowo. Hydranty są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.

Prawo do uruchomienia hydrantów mają konserwatorzy Wodociągów Michałowo oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm..) art. 28.1. mówi wprost:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje zmianę jakości wody oraz nagłe spadki ciśnienia w sieciach wodociągowych. W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia. Wandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia antykradzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci jest kradzież wody z hydrantów.

Uprzejmie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy stan wody na ujęciach, jak również prowadzimy bieżące płukania w naszych hydroforniach. Tylko eliminując proceder kradzieży wody z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Michałowa.

Prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacji o zarejestrowanych kradzieżach wody, nawet tych nocnych na numer telefonu 665 472 710 ewentualnie na adres e-mailowy wodociagimichalowo@gmail.com. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z ww. urządzeń wodociągowych.

Skip to content