KOMUNIKAT BURMISTRZA MICHAŁOWA Uwaga Rolnicy !!!

W związku ze złym stanem fizykochemicznym wody w rzece Supraśl, w tym niską zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zjawiskiem śnięcia ryb przypominam, że nie należy stosować nawozów naturalnych na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Supraśl i innych cieków i zbiorników wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2019r. poz. 1826) obowiązują odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:

Na gruntach ornych od brzegu:
Rodzaj nawozu jezior
i zbiorników

wodnych o
powierzchni do  50 ha
cieków naturalnych rowów z wyłączeniem
rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej
krawędzi brzegu rowu
kanałów 
Nawozy z
wyłączeniem
gnojowicy
5 m 5 m 5 m 5 m
Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:
Rodzaj nawozu brzegu jezior i
zbiorników wodnych
o powierzchni
powyżej 50 ha
ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej

na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne

obszarów
morskiego
pasa
nadbrzeżnego
Wszystkie rodzaje
nawozów
20 m 20 m 20 m

Ponadto, nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane, gdy poziom wody podziemnej jest poniżej l,2 m.

Rolnicy zobowiązani są do przestrzegania przez cały rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów kontrolę przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w przypadku pozyskiwania dopłat bezpośrednich także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O każdym ujawnionym przypadku stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych zawiadamiane będą powyższe organy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Skip to content