Monitoring gatunków zwierząt, gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Michałowo

Gmina Michałowo informuje, iż w związku z pismem z dnia 30.04.2021 roku, znak sprawy: DM/51-11-6/05/21/IM Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2021 będą przeprowadzone prace polegające na monitoringu gatunków zwierząt, gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Poniżej pismo GIOŚ

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

tel. +48 22 574 27 00 e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

DM/51-11-6/05/21 /IM

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Panie i Panowie Wojewodowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

  • „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022″, którego wykonawcę od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  • „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 202 i roku”, którego wykonawcę od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp.z o.o.,
  • „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcę od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbę przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021

 

Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżonę lokalizację dostępna jest na stronie:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja stanowisk

 

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogę udzielić:

 

Uprzejmie informuję, iż jednocześnie w ramach odrębnego zadania PMŚ na zlecenie GIOŚ rozpoczęto realizację trzech części projektu pt. „Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022:

  • część I — ssaki morskie — gatunki fok”, od czerwca 2020 roku, którego wykonawcą jest firma biomm.pl,
  • część II — minogi, ryby i siedliska morskie”, od lipca 2020 roku, którego wykonawcą jest Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  • część III — ssaki morskie – morświn”, którego wykonawcą jest firma SUBNEA Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji o zadaniu PMŚ w zakresie poszczególnych umów mogą udzielić:

  • p. Magdalena Kamińska, m.kaminska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 27 – monitoring gatunków ssaków, foki i morświn,
  • p. Edyta Jurkiewicz-Gruszecka, g.qruszeckq@gios.gov.pl – monitoring minogów, ryb i siedlisk morskich.

 

Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022″, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/,. Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS.

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem — zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.

 

Z poważaniem,

Anna Katarzyna Wiech

Dyrektor

Departament Monitoringu Środowiska

Skip to content